ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ** กรอกรายละเอียด ได้ตามลิงก์ด้านล่าง ** ม.1 : https://docs.google.com/forms/d/1qxo68uExnSByNTmb18D-7fzazQLiKp6EnZ-FfUH6bfU/viewform ม.4 : https://docs.google.com/forms/d/1gAf2rHzmDpd_fWHIQRciQcLkHujStPDg7rLyAS5bspA/viewform ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ 045-615915 ต่อ 15 ประมาณการค่าใช้จ่าย : ดาวน์โหลด

กิจกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช” จัดทำโดย….. 1. เด็กชายชวนันท์ อินทร์ดา ม.3/1 2. เด็กชายสรรพวิท สุจริต ม.3/2 3. เด็กหญิงวศินี นิยม ม.3/2 ครูที่ปรึกษา….. 1. นางลัดดาวัลย์ ชูแก้ว 2. นางสาวฐิติพร มีเดช ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552656158158302.1073741892.110518225705433&type=1

ตารางการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.28) ปีการศึกษา 2556

ตารางการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.28) ปีการศึกษา 2556 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ วันที่ 12-13 กันยายน 2556

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา

เรื่อง       ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรียน      ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘ ทุกโรงเรียน ด้วยศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ   ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘                 (ศรีสะเกษ – ยโสธร)  ในหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจ  อาเซียน : การปรับตัวที่ท้าทาย” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ในวันอังคารที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องดอยตุง อาคารศรีนครินทร์  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ   ในการนี้ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ศรีสะเกษ  จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนได้จัดส่งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว  โดยให้โรงเรียนรับผิดชอบค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ส่วนค่าอาหารกลางวัน…