เผยแพร่ผลงานครู

นางเยาวรักษ์ ยลโสภณ

นางเยาวรักษ์  ยลโสภณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ หัวข้อวิจัย               รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายปรมินทร์ แก้วดี

นายปรมินทร์ แก้วดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

นางสาวฎายิน ลีลา

นางสาวฎายิน ลีลา ครูวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ดาวน์โหลดผลงาน : RESEARCHDY001

นางบุญฑิตา ศรีภา

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง  การเคลื่อนที่  วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางบุญฑิตา ศรีภา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด Click!

นางสาววรรณภา ทองรอง

นางสาววรรณภา ทองรอง ครูวิทยาฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ (pdf) ดาวน์โหลดที่นี่ Click!

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก เผยแพร่ผงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนที่พักอยู่ในหอพัก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร Click!

นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์

นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายงานการพัฒนาชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี *************************************************************************************** ชื่อเรื่อง                        รายงานการพัฒนาชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาค้นคว้า                นางไพวรรณ์   ยอดธรรมรัตน์ ตำแหน่ง                        ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ สถานศึกษา                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ   อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   บทคัดย่อ   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์…

นางสาวฐิติพร มีเดช

รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาภาษาไทย นางสาวฐิติพร มีเดช วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวนโหลด Click!

นางวิราวรรณ ยกพล

การพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางวิราวรรณ ยกพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด Click!